Atenció a la diversitat

           L’'escola disposa d'un PLA D'ACOLLIDA  i un PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. Aquests,  determinen la integració i el desenvolupament integral de cadascun dels components de la comunitat educativa del centre. Repartits en les diferents etapes de l'escola, hi ha professorat  amb titulacions de psicopedagogia, orientació escolar, educació especial, resolució de conflictes i logopèdia.

            Les matèries instrumentals  s’organitzen en agrupaments i desdoblaments dels diferents nivells tant a EP com a ESO.

            La formació del professorat en diversitat és una prioritat al PLA DE FORMACIÓ  de centre. Per tal de vetllar la detecció de les necessitats de l'alumnat i organitzar el seu treball específic l’escola disposa de diferents mecanismes per la seva detecció:

            A Educació Infantil – 3 anys les dues tutores de P3, tenen formació específica en logopèdia i psicopedagogia, i es fa una valoració inicial que pot derivar a les psicòlogues del centre.

            A  Educació Infantil - 5 anys realitzem proves per detectar possibles dificultats d’aprenentatge, de TDHA, de dislèxia i discalcúlia . Aquestes proves són fruit d’ un conveni establert de  totes les escoles Vedruna de Catalunya amb l’Hospital Sant Joan de Déu. També es fan unes proves de competència lingüística d’acord amb el projecte Termòmetre Lingüístic , marc referent per a l’elaboració del projecte d’ensenyament plurilingüe, de la qual l’escola en forma part.

            A Educació Primària – 1r curs es fa un seguiment dels alumnes que el curs anterior en alguna prova els seu resultat era alterat o límit. Es reforça els grups i els alumnes amb les atencions adients.

            A Educació Primàri - 3r curs,  es realitzaran proves de seguiment de dificultats d’aprenentatge.

            A Educació Primària – 6è curs es realitza a tot l’alumnat una prova anomenada EFAI (Avaluació factorial de les aptituds actitudinals).

            A l’Etapa Educació Secundària es vetlla especialment pels aspectes emocionals i d’autoestima. És molt important la valoració pròpia de l’alumne.

             L'’escola Vedruna Balaguer ha establert un conveni de col·laboració amb el CENTRE DE PSICOLOGIA IPPSIC de Balaguer per tal d’oferir un servei d’atenció psicològica a tots els alumnes que ho requereixin.  Les  psicòlogues i psiquiatres clíniques són a l’escola dos dies per setmana , i  detecten dificultats d’aprenentatge, problemes emocionals,  altes capacitats... en els alumnes i ofereixen eines als alumnes, famílies i professorat per millorar els resultats acadèmics i el seu benestar.

            Per l'alumnat nouvingut  i amb dificultats de llenguatge, el centre disposa d'un protocol específic d'actuació, establert per les dos professores de  l' AULA D’ACOLLIDA.

            Els alumnes, el professorat i els pares també reben l’ajut i assessorament  de professionals dels Serveis Educatius de la Noguera: PSICOPEDAGOGA, COORDINADOR LIC, LOGOPEDA i  ASSISTENT SOCIAL.  

            A més de les atencions personalitzades del professorat i els diferents agrupaments s’atenen alumnes amb necessitats educatives especials per part de dos AUXILIARS D’EDUCACIÓ (VETLLADORS), dos PROFESSIONALS DE LA USEE i una LOGOPEDA.

            La finalitat de l’atenció a la diversitat és oferir eines a tots els  alumnes, professorat i famílies per millorar el seu rendiment humà, personal i escolar.

            Aquest curs 2016-17 hi ha un grup d'alumnes amb altes capacitats que 1 hora a la setmana desenvolupen les seves habilitats amb l'ajut d'una psicopedagoga professional.També et pot interessar...

CFGS de Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per tot tipus de persones, en diferents...

llegir més »

30 paraules dels nostre dia a dia.

Aquestes paraules són el nostre referent en el treball diari per la millora contínua de l'alumnat i la complicitat amb els famílies....

llegir més »

WEB del Plurilingüisme

Estrenem aquesta nova web on podreu saber tot el relatiu al projecte lingüístic de l'escola. Com es treballen les diferents llengües, la formació q...

llegir més »